Katharina Berggren Consulting
 
   
Startsidan
Om företaget
Personalspecialist
Individ/Organisationsutveckling
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Coaching/Karriärrådgivning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Personlig utveckling - Tester
Utbildning
Artiklar
   
 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö avser förhållandena för arbetstagare på en arbetsplats. Från början var lagstiftningens syfte att förbättra den fysiska arbetsmiljön, det vill säga att ingen skulle riskera att utsättas för allvarliga skador eller att avlida på grund av dåliga arbetsförhållanden.

Idag innefattar en god arbetsmiljö både fysiska och psykosociala förhållanden. Att förebygga ohälsa och förhindra olyckor är viktigt, ty om något brister i arbetsmiljön är det straffbart enligt brottsbalken.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett ansvar som innebär att han eller hon exempelvis är skyldig att använda föreskriven skyddsutrustning.

Inom arbetsmiljöarbetet är det viktigt med kunskap inom arbetsrätt.
Arbetsmiljölagen anger kraven på arbetsmiljön och handlingsplaner. Lagen slår också fast att arbetsgivare och anställda i samverkan skall bedriva en lämpligt organiserad arbetsmiljöverksamhet. Det är viktigt för alla på en arbetsplats att sträva efter en god och funktionell arbetsmiljö.

Ohälsa leder till ett stort antal sjukskrivningar och är ett problem för individ och företag, och för hela samhällsekonomin. För att förebygga ohälsa är det viktigt att aktivt arbeta för en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Att bygga upp rutiner och handlingsplaner innebär att man samtidigt får till stånd en bedömning av det aktuella läget på arbetsplatsen och riktlinjer för hur arbetet med arbetsmiljön ska fortlöpa.

Detta gör jag, givetvis i samråd med och med hänsyn till företagets verksamhet. Jag erbjuder även utbildning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet både med arbetsrättslig och med praktisk humanistisk inriktning.

   
KB Consulting