Katharina Berggren Consulting
 
 
   
Startsidan
Om företaget
Personalspecialist
Individ/Organisationsutveckling
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Coaching/Karriärrådgivning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Personlig utveckling - Tester
Utbildning
Artiklar
 
 

Personlig utveckling - Tester

MBTI
Personlig utveckling/grupputveckling

Jag har förmånen att få vara licensierad användare av det psykologiska preferenstestet MBTI, steg I och steg II. Myers Briggs Type Indicator är godkänt av Stiftelsen för tillämpad psykologi, STP, och utvecklas ständigt sedan tidigt 1900-tal.

Att i en förändringsprocess använda sig av MBTI gör det lättare att påvisa styrkor, personliga egenskaper och förbättringspotentialer. Jag använder materialet i stärkande syfte.

Personlig utveckling - Tester

Att genomföra en ”teambuilding”, med MBTI är utmärkt sätt att lära känna varandra, för att sedan kunna använda varandras styrkor i vardagen och se vilka synergieffekter det finns att bruka. Man får en förståelse för hur och varför man interagerar med olika personer i sin omgivning. För mer information om MBTI, klicka här.


Vägvisaren
Vägledning för individ och grupp
Vägvisaren, vägledningsmetodik, samtal kring yrke och karriär.
Holland´s yrkesvalsteori. Testet visar på styrkor och intresseområden.
Materialet ger en bra bild av hur de egna intressena och förmågorna kan omsättas i ett klokt yrkesval. Vägvisaren kan användas både för individuell vägledning och i grupper.

Organizational Character Index OCI
– kartlägger hur vi uppfattar en organisations karaktäristiska egenskaper
OCI är tilltänkt att användas som ett verktyg för personer som arbetar i eller med en organisation. OCI kan ge en tydlig bild av organisationen som helhet. Resultaten kan till exempel användas för att utforska skillnader inom organisationen, för att förstå förändringsprocesser och ledarskapsfrågor samt för att lyfta fram dynamiken mellan organisationen och den anställde.
Organisationer skiljer sig åt i syfte, struktur och storlek, men också i psykologisk karaktär. OCI är utvecklat för att mäta hur individer och arbetsgrupper uppfattar en organisations karaktäristiska egenskaper, såsom dessa kan definieras med teori och terminologi lånad från Myers-Briggs Type Indicator.

Management Team Roles – indicator MTR-i
MTR-i är ett frågeformulär för teamroller och hjälper individer i arbetsgrupper att bli medvetna om de bidrag man ger till samarbetet inom en grupp. Det kan stärka gruppens prestationer, lösa konflikter och förbättra gemenskapen.
MTR-i modellen har skapats utifrån en produktorienterad syn på Jungs personlighetsteori. Här ligger fokus på vad personen bidrar med i arbetsgruppen, och den inverkan som gruppmedlemmar har på händelser eller människor omkring sig. Modellen består av åtta teamroller som beskriver åtta produkter eller bidrag som personerna bidrar med.

   
KB Consulting